Klauzula RODO​

Kontakt ze Spółką

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BLUECAR P.S.A. z siedzibą w Katowicach 40-156, Al. Wojciecha Korfantego 138A (dalej „Spółka”). Ze Spółką można skontaktować się:

a. mailem – bok@bluecar.taxi;

b. listownie – na adres siedziby Spółki;

c. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.pgeozepv.pl w zakładce “Kontakt”.

Legalność przetwarzania

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi:

a. art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy;

b. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda, o ile została udzielona;

c. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę.

Cele przetwarzania

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. wykonania umowy;

b. marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w celu dostosowywanie produktów i usług do Pani/Pana potrzeb (o ile wyrażona została odpowiednia zgoda);

c. oferowania przez Spółkę produktów podmiotów powiązanych ze Spółką kapitałowo lub umownie (o ile wyrażona została odpowiednia zgoda);

d. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki polegających w szczególności na konieczności zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usługi na Pani/Pana rzecz bądź rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w zależności od podstawy prawnej przetwarzania i celu przetwarzania:

a. do czasu wycofania udzielonej zgody (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody;

b. do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, które Spółka realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;

c. do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pomiędzy Panią/Panem a Spółką.

d. do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki.

e. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Odbiorcy danych

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp podwykonawcy Spółki (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, audytorskie, informatyczne i marketingowe.

Przysługujące prawa

Przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także przenoszenia danych w przypadkach określonych przez przepisy prawa;

b. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem;

c. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje

a. Podanie danych Spółce jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy jaka wiąże Panią/Pana ze Spółką może spowodować brak możliwości zawarcia bądź prawidłowego wykonania tej umowy.

b. Spółka nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Adres
Al. Wojciecha Korfantego 138A
40-156 Katowice

Kontakt
e-mail:
bok@bluecar.taxi
tel.: +32 727 79 70.

BlueCar P.S.A. NIP: 6343004383 REGON: 520677119 KRS: 0000938761